گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی سبک شناسی محتوایی و ساختاری معما ، لغز و چیستان در دیوان عثمان مختاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه تخصصی بهار ادب
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-2789
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 87
صفحه پایان : 106
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر علی اصغر باباصفری - پروین ضبا خدادادیان -

1