گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

مقالات

نوع مقاله :
:: رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دروس طراحی دوره کارشناسی معماری(مطالعه موردی: دانشجویان طراحی معماری 5)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : هویت شهر
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0.03
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 46
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هوبه تحویلداری - وحید قبادیان - رضا افهمی -
:: تأثیر آموزش فراشناختی در طراحی مجتمع های زیستی در مراکز شهری با تأکید بر نگارش و نقد فرآیند طراحی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 34
صفحه شروع : 229
صفحه پایان : 238
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هوبه تحویلداری - وحید قبادیان - محمود رضایی - رضا افهمی -

1