گروه آموزشی : زمین شناسی

مقالات

نوع مقاله :
:: زیست چینه‌نگاری سازند آسماری در شمال غرب شیراز (تنگ جلاب) بر پایه‌ی روزن‌بران کف‌زی بزرگ

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : زمین شناسی کاربردی پیشرفته
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-7057
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.41
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدصادق دهقانیان -
:: بایوزوناسیون فرامینیفرها و الیگوستژینیدهای آلبین پسین - تورونین میانی در یال جنوبی تاقدیس خامی (شرق زون ایذه)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : زمین شناسی کاربردی پیشرفته
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-7057
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0.41
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهتاب دوستی مهاجر - مسیح افقه - محمدصادق دهقانیان - سید جمال الدین شیخ زکریایی -
:: Sequence stratigraphy study of the Dariyan Formation in the Gadvan and Zana sections in the northeast and northwest of Shiraz, Zagros Basin, SW Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Carbonates Evaporites
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0891-2556
دوره (جلد) : 35
ضریب تاثیر مجله : 1.41
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Masoud Abedpour - Massih Afghah - Mohammadsadegh Dehghanian -
:: رخساره های رسوبی الیگوسن (سازند آسماری) در جنوب تنگ جلاب (شمال غرب شیراز)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فارسی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2588-6061
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 10
صفحه پایان : 18
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدصادق دهقانیان -
:: Microbiostratigraphy and lithostratigraphy of Fahliyan Formation in Day 2 Section, Zagros Basin, SW of Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : Himalian Geology
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 41
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Masoud Abedpour - Massih Afghah - Mohammadsadegh Dehghanian -
:: مکان‌یابی ساختگاه سدزیرزمینی در حوضه آبریز رودخانه گز در استان هرمزگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ ریزی منطقه‌‌ای)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 99
صفحه پایان : 114
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدرضا ایدون - غلامحسین بیگی پور - محمدصادق دهقانیان -
:: Microfacies, Sequence stratigraphy, Facies analaysis and Sedimentary Environment of Neocomian In Kuk-e- Siah Sections (Arsenjan area, Conert to SW of Iran).

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Iranian Journal of Earth Sciences
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-8779
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 142
صفحه پایان : 157
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Masoud Abedpour - Massih Afghah - vahid Ahmadi - Mohammadsadegh Dehghanian -
:: Bio-sequence stratigraphy of Oligocene deposits in Interior Fars, Zagros Basin, Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Himalian Geology
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0971-8966
دوره (جلد) : 39
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 143
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammadsadegh Dehghanian - Borzu Asgari-Pirbalouti -
:: Gatan Mud Volcanoes, Oman Sea Coast in Southwestern Hormozgan, Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Iranain Journal of Earth Science
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 45
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammadsadegh Dehghanian - seyed Mohammad Mirhosayni - zahra Abedpour -
:: Oligocene-Miocene Micro-facies Study of Asmari Formation (NW - SE of Shiraz, Iran)

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Iranain Journal of Earth Science
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 66
صفحه پایان : 73
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammadsadegh Dehghanian - Borzu Asgari - Hamidreza Masoumi -
:: Qualitative and quantitative study of the microfacies of the Asmari Formation Bavan Section in northwest Shiraz

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : Researcher
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 36
صفحه پایان : 40
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammadsadegh Dehghanian - Khosro Khosrotehrani - Massih Afghah - Farideh Kashani -
:: مطالعه کمي و کيفي ميکروفاسيس هاي سازند سروک در مقاطع کوه خانه کت و کوه شاه نشين در فارس

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : زمين شناسي کاربردي
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1