گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

مقالات

نوع مقاله :
:: Investigation of Vorticity during Prevalent Winter Precipitation in Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Advances in Meteorology
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1687-9309
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 1.2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 13
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Wind forecasting using artificial neural network in Jask

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Bulletin of environment, pharmacology and life sciences
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2277-1808
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 84
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: RAINFALLS SPATIAL ANALYSIS OF CRITICAL IN HORMOZGAN

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : DAV International Journal of Science
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2277-5536
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 73
صفحه پایان : 84
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1