گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - محيط زيست

مقالات

نوع مقاله :
:: Ecological risk assessment of coastal ecosystems: The case of mangrove forests in Hormozgan Province, Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Chemosphere
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0045-6535
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 4.42
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 191
صفحه شروع : 417
صفحه پایان : 426
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ghasemi, S - Moghaddam, S.S - Rahimi, A - Damalas, C.A - Naji, A -
:: Phytomanagement of trace metals in mangrove sediments of Hormozgan, Iran, using gray mangrove (Avicennia marina)

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Environmental Science and Pollution Research
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1614-7499
دوره (جلد) : 25
ضریب تاثیر مجله : 2.8
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 28
صفحه شروع : 28195
صفحه پایان : 28205
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ghasemi, S - Moghaddam, S.S - Rahimi, A - Damalas, C.A., - Naji, A -

1