گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاري

  • دانشجویان گرامی لطفا در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص مباحث درسی به آدرس زیر ایمیل بزنید: azizi.sh23@yahoo.com
مقالات

نوع مقاله :
:: When dreams die: parental experience after child death

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Ayurvedic Medicine
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0976-5921
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 171
صفحه پایان : 174
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - - -
:: کمبود پرستاران مرد در بیمارستان ‎های ایران و جهان : مقاله مروری روایتی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 6
صفحه پایان : 23
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیلان عزیزی - سکینه جعفری - عباسعلی ابراهیمیان -
:: مقایسه برنامه درسی کارشناسی پرستاری دانشگاه های ایران و دانشگاه ویدنرامریکا

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : آموزش پرستاری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 8
صفحه پایان : 19
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیلان عزیزی - منیر نوبهار - حسن بابامحمدی -
:: Correlation of maternal anxiety and some of neonatal outcomes

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Pregnancy & Child Birth
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: Evaluation of the effect of premedication on pain severity and hemodynamic status of patients undergoing coronary angiography

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Medical - Surgical Nursing Journal
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : ۲۳۲۲-۱۷۸X
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 30
صفحه پایان : 36
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - - - - -
:: بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علایم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مجله نسيم تندرستي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري)
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 43
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - -
:: بررسی نشانه‎های رفتاری و فیزیولوژیکی درد در نوزادان تازه متولد شده شهر بندرعباس

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجله نسیم تندرستی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری)
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 47
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیلان عزیزی - فردوس پلارک - نرگس صادقی - میترا ملایی نژاد -
:: اثربخشی آموزه های دینی در کاهش اضطراب مادران باردار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مجله دین و سلامت
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: بررسي وضعيت اضطراب مادران باردار در سه ماهه سوم بارداري و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بيمارستان هاي شهر بندرعباس در سال

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : زنان، مامايي و نازايي ايران
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: Correlation between the third trimester maternal anxiety and neonatal’s pain during invasive procedures

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Nursing practice today journal
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -

1