گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • چلسه سوم ایستایی آنلاین
  • جلسه سوم آنلاین دینامیک
  • جلسه دوم آنلاین دینامیک
  • جلسه اول آنلاین فیزیک 1
  • جلسه اول آنلاین ایستایی
  • جلسه اول آنلاین دینامیک
  • فصل اول فیزیک 2(بخش دوم خازن)
  • فصل اول فیزیک 2(الکتریسیته ساکن)
  • فیزیک 1-حرکت قسمت اول
  • جلسه اول فیزیک 1
تقديرنامه ها و افتخارات