دکتر احسان شفیعی لیراوی نژاد
گروه آموزشی : مهندسي مواد و متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسي مواد

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دانش آموخته علمي و پژوهشي برتر

مرجع اهداء کننده : بنياد ملي نخبگان
مقام :
تاریخ : Jan 1 1900 12:00AM


:: - پذيرش در مقطع دکتري از طريق سهميه استعداد هاي درخشان

مرجع اهداء کننده : دانشکده معدن و متالورژي- دانشگاه صنعتي اميرکبير
مقام :
تاریخ : Jan 1 1900 12:00AM


:: دانش آموخته برتر مقطع کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه شيراز
مقام :
تاریخ : Jan 1 1900 12:00AM1