گروه آموزشی : زمین شناسی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: رتبه برتر بيست و سومين دوره مسابقات قرآن و عترت

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ :


:: استاد نمونه در گسترش و ترويج نماز

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي بندرعباس
مقام :
تاریخ :


:: رتبه ممتاز در هجدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي بندرعباس
مقام :
تاریخ :


:: استاد نمونه گروه زمين شناسي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي بندرعباس
مقام :
تاریخ :1