گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر سال 86 دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : Nov 27 2007 12:00AM


:: پژوهشگر برتر سال 87 دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : Nov 25 2007 12:00AM


:: پژوهشگر برتر سال 88

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : Sep 27 2009 12:00AM


:: رتبه اول کنکور دکتري دانشگاه آزاد اسلامي و پذيرفته شده در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : Jul 25 2013 12:00AM1