گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاري

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي ارشد(گرايش کودکان)

مرجع اهداء کننده : دانشگاه علوم پزشکي تهران
مقام :
تاریخ :


:: دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي (رتبه اول)

مرجع اهداء کننده : دانشگاه عوم پزشکي و خدمات درماني جهرم
مقام :
تاریخ :1