گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

تقديرنامه ها و افتخارات

:: سومين جشنواره فرهيختگان

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهش و فناوري
مقام :
تاریخ : May 21 2015 12:00AM


:: نوزدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت بخش شفاهي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : May 26 2014 12:00AM


:: برگزيده پژوهش هاي علمي

مرجع اهداء کننده : بسيج اساتيد استان هرمزگان
مقام :
تاریخ :1