گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرلنگه
مقام :
تاریخ : Jan 11 2012 12:00AM


:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرلنگه
مقام :
تاریخ : Jan 8 2011 12:00AM


:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرلنگه
مقام :
تاریخ : Jan 3 2010 12:00AM


:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرلنگه
مقام :
تاریخ : Dec 7 2007 12:00AM1