گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

تقديرنامه ها و افتخارات