گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي استان هرمزگان
مقام :
تاریخ : Dec 20 2017 12:00AM


:: حضور در اتاق فکر و ميزگرد فرمانده درياباني استان هرمزگان

مرجع اهداء کننده : درياباني استان هرمزگان
مقام :
تاریخ : Oct 6 2014 12:00AM


:: همکاري در احداث اموزشکده فني و حرفه اي سما بندر عباس

مرجع اهداء کننده : سازمان سما
مقام :
تاریخ : May 21 2011 12:00AM


:: راه اندازي دانشگاه ازاد اسلامي مرکز خمير

مرجع اهداء کننده : فرمانداري بندر خمير و رئيس هيات موسس
مقام :
تاریخ : Feb 22 2010 12:00AM


:: کسب مقام قراني در سطح منطقه هفت

مرجع اهداء کننده : سازمان سما
مقام :
تاریخ : Jun 19 2010 12:00AM


:: رتبه اول کشوري در اجراي طرح قدس سازمان سما

مرجع اهداء کننده : سازمان سما
مقام :
تاریخ : Jun 19 2010 12:00AM1