گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -

تقديرنامه ها و افتخارات

:: سخنران برتر اولين کنگره سراسري قصورات پزشکي و چالش هاي مرتبط با آن

مرجع اهداء کننده : دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني هرمزگان
مقام :
تاریخ : Dec 26 2008 12:00AM


:: پرستار برگزيده سازمان نظام پرستاري بندرعباس

مرجع اهداء کننده : هيئت مديره نظام پرستاري بندرعباس و توابع
مقام :
تاریخ : Jan 24 2015 12:00AM


:: پژوهشگر برتر دانشگاه هاي آزاد استان هرمزگان

مرجع اهداء کننده : هيات امناي دانشگاه هاي آزاد استان هرمزگان
مقام :
تاریخ : Dec 16 2015 12:00AM


:: استاد برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

مرجع اهداء کننده : معاون توسعه مديريت و نيروي انساني استانداري
مقام :
تاریخ : May 5 2016 12:00AM



1