گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
دانشکده : -

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دريافت لوح تقدير نخبه بسيجي در هفته بسيج

مرجع اهداء کننده : فرماندهي انتظامي استان هرمزگان
مقام :
تاریخ : Jan 28 2011 12:00AM


:: دريافت لوح تقدير پژوهشگر برتر بسيجي در هفته بسيج

مرجع اهداء کننده : بسيج اساتيد استان هرمزگان
مقام :
تاریخ : Jan 27 2011 12:00AM


:: پژوهشگر برتر استان هرمزگان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Sep 26 2011 12:00AM


:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Dec 10 2011 12:00AM


:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Oct 3 2009 12:00AM


:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Jan 4 2009 12:00AM


:: پژوهشگر برتر استان هرمزگان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Jan 6 2009 12:00AM


:: پژوهشگر برتر منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي در مراسم کشوري پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد سراسر کشور

مرجع اهداء کننده : واحد علوم تحقيقات تهران
مقام :
تاریخ : Nov 1 2007 12:00AM


:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Dec 23 2007 12:00AM


:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Nov 1 2006 12:00AM


:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Dec 25 2012 12:00AM


:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Jan 8 2012 12:00AM


:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Dec 1 2010 12:00AM


:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Nov 6 2009 12:00AM


:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Nov 30 2008 12:00AM


:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Nov 1 2007 12:00AM


:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Oct 30 2006 12:00AM1