بهروز مجدزاده خاندانی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی

تقديرنامه ها و افتخارات