گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس آزمايشگاه فیزیک مکانیک و الكتريسيته را با اینجانب انتخاب نموده اند می رساند، دستور كار این آزمايشگاه در سايت اينترنتي شركت شرق آزما موجود است. آدرس دانلود دستور كار : http://sharghazma.ir/pdf/new%20ketab%20pdf.pdf
تقديرنامه ها و افتخارات

:: داور برتر ژورنال Result in Physics در سال 2017

مرجع اهداء کننده : Elserver
مقام :
تاریخ : Apr 28 2018 12:00AM


:: رييس باشگاه برتر در امور فرهنگي سال 96

مرجع اهداء کننده : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان-سازمان مركزي
مقام :
تاریخ : Jul 26 2017 12:00AM


:: پژوهشگر برتر سال 95 در علوم پايه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
مقام :
تاریخ : Dec 14 2016 12:00AM


:: كسب عنوان رئيس برگزيده در ميان رؤساي باشگاه سراسر كشور

مرجع اهداء کننده : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
مقام :
تاریخ : Feb 5 2016 12:00AM


شانزدهمين اجلاس سراسري باشگاه
:: كسب عنوان رئيس برتر در ميان رؤساي باشگاه سراسر كشور

مرجع اهداء کننده : باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
مقام :
تاریخ : Feb 16 2015 12:00AM


پانزدهمين اجلاس سراسري باشگاه

1