گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : پویا نام خانوادگی : دانشمند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : pooyadaneshmand@yahoo.com
ایمیل : pooyadaneshmand@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی( تحلیل پوششی داده ها)
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : گرافهای جبری و ترکیبیات شمارشی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :