گروه آموزشی : مهندسي مواد و متالورژی
دانشکده : -

رزومه

نام : احسان نام خانوادگی : رحمانی مهر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :