دکتر شهریار مشیری
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : فنی و مهندسی

رزومه

نام : شهریار نام خانوادگی : مشیری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :