گروه آموزشی : علوم اجتماعی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : ثمینه نام خانوادگی : بهادری جهرمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دهاقان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : 3- مطالعه جامعه شناختی شیوه های غیر سنتی همسر گزینی در بین جوانان شهر جهرم
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارشناسی علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم طول دوره : 3 سال و نیم
عنوان دوره: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم طول دوره : 2 سال
عنوان دوره: مقطع دکتری رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی گروه ها
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. طول دوره : 3 سال و نیم
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تدریس در مقطع دبیرستان
محل دوره : مرکز آموزش از راه دور تاریخ دوره : سال 1384 تا 1389
عنوان دوره : تدریس در دانشگاه پیام نورداراب
محل دوره : مرکز پیام نور داراب تاریخ دوره : ازسال 1386 تا 1392
عنوان دوره : تدریس در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
محل دوره : دانشگاه علوم پزشکی جهرم تاریخ دوره : 1392
عنوان دوره : تدریس در علو تحقیقات هرمزگان
محل دوره : علوم تحقیقات هرمزگان تاریخ دوره : 1392 تا 1394
عنوان دوره : تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس تاریخ دوره : 1394 تا 1397
عنوان دوره : تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس
محل دوره : دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس تاریخ دوره : 1394 تا 1397