پوریا رضی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : پوریا نام خانوادگی : رضی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :