حسین حیدری
گروه آموزشی : اقتصاد و گمرک
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : حسین نام خانوادگی : حیدری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :