گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

رزومه

نام : فرهاد نام خانوادگی : محمودی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farhad_mahmoodi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :