گروه آموزشی : مهندسی برق و الکترونیک
دانشکده : -

رزومه

نام : فرهاد نام خانوادگی : محمودی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : farhad_mahmoodi@yahoo.com
ایمیل : farhad_mahmoodi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :