مهندس محمد احمدی
گروه آموزشی : مهندسی برق و الکترونیک
دانشکده : -

رزومه

نام : محمد نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :