مهندس محمد احمدی
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

رزومه

نام : محمد نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :