گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : احسان نام خانوادگی : محمدی نژاد کهتکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : e.mohammadinejad@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : جامعه شناسي زبان- سياستگذاري آموزشی و زباني، مطالعات هویت ملی، ترجمه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي ( زبانشناسي كاربردي)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شيراز سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : طراحي مدل اعمال نقش هويت ملي زبان آموزان زبان انگليسي در مدارس ايران: با استفاده از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و کتب درسي دوره دبيرستان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي ( زبانشناسي كاربردي)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : The Effect of Different Types of Teachers’ Written Corrective Feedback (Evaluative and Formative) on Students’ Writing Performance