گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

  • دانشجویان درس روش تدریس مهارتها کتاب The Practice of English Language Teaching نوشته Jeremy Harmer را تهیه و فصل سوم و چهارم را مطالعه کنند.
  • دانشجویان درس نقد و بررسی آثار ترجمه شده کتاب سرگذشت حاجی بابا اصفهانی نوشته جیمز موریه (اصل اثر یا ترجمه آن ) را تهیه و ضمنا درباره مترجم و نویسنده اثر اطلاعاتی را گردآوری و با خود به کلاس بیاورند
رزومه

نام : احسان نام خانوادگی : محمدی نژاد کهتکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : e.mohammadinejad@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : جامعه شناسي زبان- سياستگذاري زباني، هويت زبان آموزان و امنيت ملي- بررسي آثار ترجمه شده-
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي ( زبانشناسي كاربردي)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شيراز سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : حفظ هويت زبان آموزان در بافت جهاني شدن، مطالعه موردي سياستگذاري و برنامه ريزي زباني در ايران با رويكرد امنيت ملي
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ELT
دانشگاه محل تحصیل : Eastern Mediterranean University (EMU) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي ( زبانشناسي كاربردي)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : The Effect of Different Types of Teachers’ Written Corrective Feedback (Evaluative and Formative) on Students’ Writing Performance