قهرمان جوادی زاده
گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : منابع طبیعی

رزومه

نام : قهرمان نام خانوادگی : جوادی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :