گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : منابع طبیعی

رزومه

نام : ماریا نام خانوادگی : محمدی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mmz13812002@yahoo.com
ایمیل : mmz13812002@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :