گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : طیبه نام خانوادگی : رضایی تازیانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Rezaeiraziani@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی(تحقیق در عملیات)
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات فارس سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: 1. مدیریت اطلاعات علمی با ترم افزار endnote
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 2. آشنایی با اصول ترجمه
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 3. دانش افزایی دیپلماسی ایران و آمریکا و نقش آن در پرونده هسته ای ایران
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 4. نحوه نگارش معرفی نامه به زبان انگلیسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 5. آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 6. برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 7. مشکلات روانشناختی دانشجویان
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 8. آشنایی با کامپیوتر و مقدمات Windows xp
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: 9. اقدام پژوهی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : 1. آشنایی با اصول ترجمه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 2. مدیریت اطلاعات علمی با ترم افزار endnote
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 3. دانش افزایی دیپلماسی ایران و آمریکا و نقش آن در پرونده هسته ای ایران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 4. نحوه نگارش معرفی نامه به زبان انگلیسی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 5. آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 6. برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 8. آشنایی با کامپیوتر و مقدمات Windows xp
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 9. اقدام پژوهی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 2. مدیریت اطلاعات علمی با ترم افزار endnote
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 3. دانش افزایی دیپلماسی ایران و آمریکا و نقش آن در پرونده هسته ای ایران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 4. نحوه نگارش معرفی نامه به زبان انگلیسی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 5. آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 6. برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 8. آشنایی با کامپیوتر و مقدمات Windows xp
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : 9. اقدام پژوهی
محل دوره : تاریخ دوره :