دکتر مریم علیمرادی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : مریم نام خانوادگی : علیمرادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : b12alimoradi@yahoo.com
ایمیل : b12alimoradi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :