زهرا روشی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : زهرا نام خانوادگی : روشی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :