سیدعبداله رضوی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : سیدعبداله نام خانوادگی : رضوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : nasayachi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :