گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

رزومه

نام : فلورا نام خانوادگی : محمدی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : fmohammadi13@gmail.com
ایمیل : fmohammadi13@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :