گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

رزومه

نام : فلورا نام خانوادگی : محمدی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : fmohammadi13@gmail.com
ایمیل : fmohammadi13@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فیزیولوژی و بیولوژی آبزیان-تکثیر و پرورش آبزیان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : منابع طبیعی-شیلات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی -واحد علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی-شیلات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی-شیلات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :