نوشین اسدی پیران
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : نوشین نام خانوادگی : اسدی پیران
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :