گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا و جرم شناسي

رزومه

نام : سیروس نام خانوادگی : ضرغامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبائی سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی نقش دادستان در ارتباط با دلایل به نفع و ضرر متهم در حقوق ایران و آمریکا
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبائی سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی نظام تعقیب کیفری در ایران و آمریکا از منظر معیارهای دادرسی منصفانه

پست الکترونیک:  zarghami@iauba .ac .ir

الف: کتاب تألیفی:

کتاب « نقش دادستان در ارتباط با ادله در دادرسی کیفری، مطالعه تطبیقی در ایران و آمریکا» منتشر شده توسط انتشارات مجد، 1395

ب: مقالات علمی پژوهشی:

1- مقاله « مطالعه تطبیقی بیطرفی دادستان در ارتباط با دلایل به نفع و علیه متهم در حقوق ایران و آمریکا» چاپ شده در فصلنامه «پژوهش حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، سال انتشار : 1391

2- مقاله « بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون صلح، مطالعه موردی استان کرمانشاه» پذیرفته شده در مجله حقوقی دادگستری، سال انتشار : 1395

3- مقاله « بررسی تطبیقی تعامل دادستان و پلیس در ایجاد توازن میان حقوق متهم و امنیت اجتماعی در حقوق ایران و آمریکا »، چاپ شده در فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سال انتشار 1397

4- مقاله « ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا»، منتشر شده در فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی.

ت: مقالات علمی ترویجی: مقاله «پیشگیری از جرم در آمریکا، گرایش ها و حد و مرزهای جدید» چاپ شده در فصلنامه «مطالعات پیشگیری» نیروی انتظامی، سال انتشار: 1393

ث: مقالات همایشی: مقاله «رسانه، ابزار پیشگیری یا تبلیغ جرم» پذیرفته شده در «همایش ملی پیشگیری انتظامی از جرم» برگزار شده در اسفند 1393، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران

ج: سایر مقالات: مقاله «حقوق بین الملل بشر دوستانه و سلاح های هسته ای» پذیرفته شده در مجله حقوقی مجد، انتشارات مجد