گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

نام : خدیجه نام خانوادگی : احمدجواهری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : javaheri1158kh@yahoo.com
ایمیل : javaheri1158kh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : توپولوژي جبري-گراف هاي جبري- آموزش رياضي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان وحدت-مشهد سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه بیرجند سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض گرایش توپولوژی جبری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهیدچمران اهواز سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : Z-ideal of c(x) and related rings
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض گرایش گراف های جبری
دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : On the toroidal graphs associated to algebraic structures
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارگاه برنامه ریزی والگوهای تدوین طرح درس
ارائه دهنده : دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحدبندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازادواحد بندرعباس طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره: کارگاه تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه دهنده : دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحدبندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازادواحد بندرعباس طول دوره : 60ساعت
عنوان دوره: کارگاه روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده : دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحدبندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازادواحد بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: نقش وجایگاه دانشگاه درشرکت ها وموسسات دانش بنیان
ارائه دهنده : دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحدبندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازادواحد بندرعباس طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره: آشنایی با قوانین ومقررات حاکم براسنادمالی تعهدآور
ارائه دهنده : دفترمدیریت دانش وتوانمندسازی منابع انسانی دانشگاه آزاداسلامی استان هرمزگان
محل دوره : دبیرخانه منطقه 15 طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: آشنایی باآیین نامه های آموزشی
ارائه دهنده : دبیرخانه شورای منطقه هفت
محل دوره : دبیرخانه منطقه هفت طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: آشنایی با آببن نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی
ارائه دهنده : دفترمدیریت دانش وتوانمندسازی منابع انسانی ستادهماهنگی استان هرمزگان
محل دوره : دانشگاه ازادواحد بندرعباس طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: روش های بسط وتعمیق فرهنگ حجاب وعفاف
ارائه دهنده : دفترمدیریت دانش وتوانمندسازی منابع انسانی ستادهماهنگی استان هرمزگان
محل دوره : دبیرخانه منطقه 15 طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: بحث مهدویت 1و2
ارائه دهنده : دفترمدیریت دانش وتوانمندسازی منابع انسانی ستادهماهنگی استان هرمزگان
محل دوره : دانشگاه ازادواحد بندرعباس طول دوره : 32ساعت
عنوان دوره: مهارت تعلیم وتربیت 1و2
ارائه دهنده : دفترمدیریت دانش وتوانمندسازی منابع انسانی واحدبندرعباس
محل دوره : دانشگاه ازادواحد بندرعباس طول دوره : 112ساعت