گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

رزومه

دانلود رزومه
نام : عالیه نام خانوادگی : چمنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : alieh_chamani@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : فیزیک هسته ای- فیزیک پلاسما- سیستم های پلاسمای کانونی نوع مدر و فیلیپوف
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان فاطمه زهرا (س)- نیشابور سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فیزیک کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : یک مدل براي اتم هیدروژن در فضاي اندازه حرکت با استفاده از تابع دلتاي ديراک
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک انرژی های بالا (فیزیک ذرات بنیادی)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : ابرگرانش معادل با NCSYM با هشت ابر بار
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک هسته ای
دانشگاه محل تحصیل : مرکز دکتری تخصصی - تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : مقايسه سیستم هاي پلاسماي کانوني مدر و فیلیپوف بر اساس دو مدل ML , Lee و تعیین توانمندي سیستم هاي پلاسماي کانوني
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: Programing in Geant4
ارائه دهنده : مهندس بطیار
محل دوره : تهران طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: Programing in MCNP
ارائه دهنده : دکتر سید محمد مهدی ابطحی
محل دوره : تهران طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: Programing in Lee Code
ارائه دهنده : دکتر امیر حمزه تفرشی- دکتر سید محمد مهدی ابطحی
محل دوره : تهران طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: روش شناسي تحقیق
ارائه دهنده : دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد- واحد بندرعباس طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: آشنايي با آمار و نرم افزار Spss مقدماتي
ارائه دهنده : دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد- واحد بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: آشنايي با اصول و فن ترجمه
ارائه دهنده : دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد- واحد بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: آشنايي با قوانین و آيین نامه هاي پژوهشي
ارائه دهنده : دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد- واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: آشنايي با کامپیوتر و مقدمات Windows XP
ارائه دهنده : دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحد بندرعباس
محل دوره : دانشگاه آزاد- واحد بندرعباس طول دوره : 40 ساعت