گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -

رزومه

نام : فرشته نام خانوادگی : مظهری آزاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : fmazhari@iauba,ac,ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : An exploration of Lupus erythematosus,Suffering,forgotten community health needs