گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -

رزومه

نام : فرشته نام خانوادگی : مظهری آزاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : fmazhari@iauba,ac,ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : An exploration of Lupus erythematosus,Suffering,forgotten community health needs
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارگاه مجازی شیوه نگارش طرح درس و برنامه درسی
ارائه دهنده : دفتر توسعه آموزشی و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی .
محل دوره : مجازی طول دوره : 2 ساعت
عنوان دوره: کارگاه مجازی آشنایی با خدمات راهنمایی و مشاوره دانشجویان
ارائه دهنده : دفتر توسعه آموزشی و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : مجازی طول دوره : 2 ساعت
عنوان دوره: کارگاه مجازی روش نوین در ارزشیابی بالینی
ارائه دهنده : دفتر توسعه آموزشی و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : مجازی طول دوره : 2زساعت
عنوان دوره: کارگاه مجازی طراحی سوالات چندگزینه ای و ارزشیابی آموزشی
ارائه دهنده : دفتر توسعه آموزشی و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : مجازی طول دوره : 4 ساعت
عنوان دوره: سازماندهی و ساختار
ارائه دهنده : دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی استان هرمزگان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: مدیریت و تکنولوژی
ارائه دهنده : دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی استان هرمزگان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: مدیریت موثر جلسات
ارائه دهنده : دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی استان هرمزگان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 12 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با طراحی سوالات امتحانی
ارائه دهنده : دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی استان هرمزگان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: شیوه های مختلف نیازسنجی جهت انجام پژوهش
ارائه دهنده : دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی واحد بندر عباس
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با آیین جدید ارتقا اعضای هیئت علمی
ارائه دهنده : دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی استان هرمزگان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت