علی همایون
گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : علی نام خانوادگی : همایون
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hf13ilay88@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :