رویا موسی زاده
گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

رزومه

نام : رویا نام خانوادگی : موسی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :