بتول سعدی پور
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : بتول نام خانوادگی : سعدی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :