گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : بتول نام خانوادگی : سعدی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل تحصیل : جیرفت سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : زندگی و سبک شاعری شاعران شهر بندرعباس