مهندس امین کریمی زاده
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

رزومه

نام : امین نام خانوادگی : کریمی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Aminkzee@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :