گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
دانشکده : منابع طبیعی

رزومه

نام : امیر نام خانوادگی : پلهم عباسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : apabbasi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : هيدرولوژي- GIS و RS
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مرتع و آبخیزداری
دانشگاه محل تحصیل : یزد- دانشکده اردکان سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : مطالعه جامع آبخیزداری حوزه ابخیز چاه خونی میبد
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیابان زدایی
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : تعیین رویشگاه گونه های گیاهی با استفاده از GIS و RS
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی آبخیزداری
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : --
عنوان پایان نامه : ارزیابی پروژه های آبخیزداری