گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
دانشکده : -

رزومه

نام : تورج نام خانوادگی : اسدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : tasadi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : خاکشناسي ، آلودگي آب و خاک ، حفاظت خاک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه بوعلی سینا همدان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : خاکشناسی گرايش حفاظت خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم تحقيقات تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : مقايسه دو مدل سزيوم-137و فرمول جهاني تلفات خاك بمنظور بررسي ميزان فرسايش و رسوب درحوزه پخش سيلاب طاسران كبودر آهنگ ، همدان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فيزيك و حفاظت خاك
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : -
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کارگاه آشنايی با آيين نامه آموزشی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آمار مقدماتی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 36 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آشنايی با مقاله نويسی علمی به زبان فارسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 14 ساعت
عنوان دوره: کارگاه کاربرد فن آوری اطلاعات در تعليم و تربيت
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آشنايی با بانک های اطلاعاتی و مقدماتی نرم افزار Access
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آشنايی با آمار و نرم افزار Spss مقدماتی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: کارگاه تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 64 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آشنايی با اينترنت
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آشنايی با نرم افزار WORD
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: کارگاه آشنايی با Power point
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس طول دوره : 16 ساعت