گروه آموزشی : علوم اقتصادی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : مهسا نام خانوادگی : محقق زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.mohagheghzadeh@iauba.ac.ir +++ m.mohagheghzadeh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اقتصاد نظری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی- گرایش بازرگانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ابداعات مالی بر تابع تقاضای پول ایران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی- گرایش انرژی و محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : سیاست های مالی بهینه در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن آلودگی