بهروز مجدزاده خاندانی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

نام : بهروز نام خانوادگی : مجدزاده خاندانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :