گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
دانشکده : -

رزومه

نام : الیاس نام خانوادگی : پرورش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :