گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی

رزومه

دانلود رزومه
نام : فاطمه نام خانوادگی : شیبانی تزرجی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :